Gå til hovedindhold
Du er her:

FAQ

Vi har samlet en oversigt over de mest stillede spørgsmål. Finder du ikke svar på dit eller dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os direkte.

Parkering og trafik

 • Hvor kan jeg parkere vest for S-togs banen?

  Kommunen har etableret en prøveordning med 2-timers parkering i Ulrikkenborg kvarteret, da området er meget presset med pendler parkering. Beboere og erhverv i området kan købe en parkeringslicens, så de ikke behøver følge tidsbegrænsningen. Se kortet over parkeringszonen og vilkår for at søge licens på kommunens hjemmeside her.

 • Bliver der nedlagt P-pladser i Lyngby-Taarbæk på grund af letbanen?

  Ja, der bliver nedlagt p-pladser midlertidigt allerede under anlæg, og nogle steder permanent så det også vil gælde når letbanen kommer i drift. Det betyder, at enkelte beboere, der tidligere har kunne parkere i umiddelbar nærhed af deres bolig, får lidt længere til parkering.

 • Kan beboere i Lyngby-Taarbæk kommune få en særlig parkeringslicens?

  Ja, på kommunens hjemmeside – kan du se, til hvilke områder det er muligt at få parkeringslicens. Med en parkeringslicens behøver du ikke stille din p-skive, men licensen giver dig ikke fortrinsret til parkeringspladser.

 • Bliver busruter omlagt?

  Ja, anlægsarbejdet vil påvirke bustrafikken. Vi anbefaler, at man tjekker www.rejseplanen.dk, hvor de seneste opdateringer kan findes.

 • Hvordan finder man ud af, hvor et busstopsted er flyttet hen?

  Som hovedregel vil et busstopsted kun blive flyttet indenfor en 100 meters afstand. Er der tale om omlægning af busruter, vil de fremgå af www.dinoffentligetransport.dk eller www.rejseplanen.dk

 • Kan butikkerne være sikre på, at deres vareleveringer kan komme frem?

  Ja, der vil altid være adgang til både butikker og boliger, både under og efter anlægsarbejdet. Det er muligt, at dine leverandører skal benytte en ny eller midlertidigt tilkørsel, men vi, eller den aktuelle entreprenør, informerer om ændringer løbende.

 • Bliver trafikken dirigeret ud på de mindre veje?

  Som udgangspunkt vil vores anbefalede, alternative ruter være til det øvrige prioriterede vejnet, i det omfang det er muligt.

 • Bliver trafikken igennem viadukten påvirket?

  Ja, trafikken bliver påvirket i forbindelse med ledningsomlægningerne. Særlig i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsarbejdet bliver trafikken gennem viadukten påvirket. I en periode vil der blive lukket for biltrafik, så der alene bliver plads til busser, cyklister og fodgængere.

  Bilisterne skal benytte bl.a. Chr. X’s Allé og Lyngby Hovedgade som alternativ.

 • Bliver Lyngby Hovedgade lukket?

  Lyngby Hovedgade bliver kun påvirket i mindre grad. Letbanen skal krydse Hovedgaden fra Torvet og til Klampenborgvej. Det betyder, at der i første omgang kommer et vejarbejde med ledningsomlægninger, der kortvarigt kan påvirke trafikken igennem Hovedgaden. Senere vil der igen være hhv. anlægsarbejde og etablering af kørestrøm, når selve letbanen skal etableres igennem krydset. Når anlægsarbejdet er afsluttet og letbanen er i drift, vil Hovedgaden fungere som nu, bare med den forskel, at letbanen krydser gaden ved almindelig lysregulering.

 • Hvordan kommer man ned i P-kældre og P-hus?

  Der vil være adgang til op- og nedkørsel til P-kældrene under Storcenteret og Kulturhuset både under anlæg og permanent. Opkørslen til Klampenborgvej vil i en kort periode være lukket, og her vil bilisterne blive henvist til opkørslerne ved hhv. Kulturhuset eller Toftebæksvej.

Støj, støv og vibrationer

 • Hvor meget vil anlægsarbejdet komme til at støje?

  Alt arbejdet i forbindelse med letbanen vil generelt være at sammenligne med almindeligt vejarbejde. Der er nogle processer i arbejdet, der er mere støjende end andre – fx skæring af asfalt. Ved etablering af letbanetunnel ved siden af viadukten under Lyngbyvej, skal der rammes spunsvægge ned (metalplader der holder på jorden). Det vil være støjende. Ledningsomlægninger er generelt ikke støjende, men nogle af de store rør (kloak og vand) ligger dybt, så gravearbejdet bliver omfattende.

 • Skal der støjes om natten?

  Nogle steder vil det være nødvendigt at arbejde uden for almindelig arbejdstid af hensyn til trafikken i dagtimerne. Naboer tæt på området, hvor der arbejdes udenfor almindelig arbejdstid, bliver informeret direkte forud for arbejdet.

 • Kan min bolig tage skade af vibrationer fra arbejdet?

  Generelt er entreprenørerne, som en del af deres kontrakt på arbejdet, forpligtede til at screene følsomme områder og bygninger i forbindelse med, at de forbereder det kommende arbejde. Dermed har de blandt andet mulighed for at vælge løsninger, som minimerer risikoen for skader på bygninger. I screeningen identificerer entreprenøren samtidig eventuelle særligt udsatte ejendomme. Hvis en ejendom bliver vurderet til at være særligt udsat i forhold til det konkrete arbejde, som skal udføres, bliver ejendommens tilstand dokumenteret ved nærmere inspektion og foto-/videodokumentation. Entreprenøren kan også vælge at opsætte måleudstyr på ejendommen forud for at arbejdet bliver sat i gang.

 • Vil vejstøjen forbedres når letbanen er i drift?

  Generelt viser erfaringerne fra andre lande, at moderne letbanetog er langt mere støjsvage end gammeldags sporvogne og den øvrige trafik. I VVM-redegørelsen er dette beskrevet.

 • Hvor henvender jeg mig, hvis der opstår skader på min ejendom?

  Det kan være svært at holde sig orienteret om hvilken bygherre/entreprenør, der er ansvarlig for en anlægsopgave tæt på ens bolig. Hvis man ved hvem bygherre/entreprenør er, bør man kontakte dem direkte, når man konstaterer evt. skader. Hvis man ikke er sikker på hvem der er årsag til de evt. skader man har konstateret, anbefaler kommunen, at man kontakter kommunens afdeling for letbaneprojektet, som vil kunne oplyse hvem der har udført opgaver på adressen.

  Letbanekontoret kan kontaktes på mail letbane@ltk.dk eller telefon 2388 6209.

Sted og varighed

Find information

 • Hvor finder jeg information om projektet?

  Her på kommunens hjemmeside vil vi sørge for, at der altid ligger den senest opdateret information. På www.dinletbane.dk ligger der også meget information, og under menupunktet ’Følg byggeriet’ vil du kunne finde information specifikt for Lyngby-Taarbæk kommune. Her kan du også tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infoservice.

 • Hvorfor modtager jeg ikke informationsbreve i min e-boks?

  Hvis du ikke modtager noget i din e-boks, er det forbi vi vurderer, at din bopæl ikke bliver direkte berørt. Hvis du ønsker informationen, kan den altid findes på www.ltk.dk/letbane. Under menupunktet 'Nyheder' i toppen af siden, får du et hurtigt overblik over seneste opdateringer.

Skiltning/udsmykning

Akut opståede situationer

Tilgængelighed

Bymiljø

 • Hvor placeres masterne til kørestrøm?

  Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har besluttet, at der så vidt muligt skal være facadeophængt kørestrøm i Lyngby centrum mellem Lyngby Torv og Kanalvej. På den resterende del af strækningen bliver der sat master op.

  I vejkryds vil masterne så vidt muligt være placeret i hjørnerne. På strækningen generelt vil masterne være placeret på hver side af traceet så vidt muligt i bagkant af fortov på hver side af vejen.

 • Hvordan kommer kørestrømsmasterne til at se ud?

  Masterne er grå stålmaster monteret på betonfundamenter.

 • Hvorfor kører letbanen ikke på batteridrift, så vi undgår master?

  Det er en politisk beslutning blandt ejerne, at letbanen skal etableres med et gennemprøvet og velfungerende standardsystem med dokumenteret funktionalitet. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at systemer uden køreledninger ikke er tilstrækkeligt udviklet og gennemprøvet i praksis.

  Batterierne vil formentlig blive mere effektive og derfor veje mindre, og opladningstiden vil blive kortere. Samtidig forventes det, at disse løsninger vil blive mere stabile, når deres funktionalitet er afprøvet i praksis. Det er naturligvis en udvikling Hovedstadens Letbane følger med interesse. Når letbanen efter en årrække i drift står overfor tilpasninger, vil det være oplagt, at disse tilpasninger sker til brug af ny teknologi, der på det pågældende tidspunkt er gennemprøvet.