Gå til hovedindhold
Du er her:

FAQ

Vi har samlet en oversigt over de mest stillede spørgsmål. Finder du ikke svar på dit eller dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os direkte.

Akut opståede situationer

Parkering og trafik

 • Bliver der oprettet erstatnings p-pladser når adgang til egen parkering afspærres?

  Ja, i de tilfælde hvor kommunen har mulighed for at anvise andre arealer vil man tilbyde de konkrete beboere at kunne parkere på særlige p-pladser. Den enkelte beboer vil høre direkte om dette fra kommunen.

 • Sikkerheden for de bløde trafikanter er ikke god nok. Ofte står afspærringerne i 8-10 dage inden der gøres noget. Hvorfor tillader kommunen det?

  Bygherre og dennes entreprenør har pligt til at opsætte og vedligeholde afspærring og skiltning. Kommunen godkender planerne og fører tilsyn med at afspærring og skiltning svarer til planerne. Efterfølgende justeringer sker ofte i et samarbejde mellem kommunens tilsyn og bygherre/entreprenør.

  I forbindelse med ledningsomlægningerne på Buddingevej har kommunen ikke været tilfreds med bygherre/entreprenørs vilje til at udføre justeringer hurtigt nok. Siden andet kvartal 2021 er disse procedurer strammet op.

 • Hvor skal jeg oplade min el-bil, når anlægsarbejdet afspærrer min indkørsel?

  Der er enkelte el-lade stationer i Lyngby bymidte og – vest, hvor el-bilejere kan oplade deres bil. Oversigten over lade standere kan blandt andet findes her: www.plugshare.com

  Desuden har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget at udbyde enkelte kommunale p-pladser til etablering af lade standere. Det gælder blandt andet i Lyngby Vest ved stationen og Ulrikkenborg plads.

 • Hvordan kommer selve vejforløbet til at se ud når letbanen er anlagt?

  På Hovedstadens Letbanes hjemmeside kan du se vejtegninger for hele strækningen fra Ishøj til Lundtofte. Se nederst på siden via dette link.

 • Hvorfor lukker I ikke de små sideveje, så de ikke bliver brugt til smutvejskørsel?

  Når der laves planer for omvejskørsel, vil det altid være til kommunens prioriterede vejnet. Altså de større veje i området, der er lavet til at kunne klare meget trafik. Mindre beboelsesveje vil ofte også opleve øget trafik - såkaldt smutvejstrafik - hvilket kan opleves generende, men som ikke er ulovligt. Private-fællesveje er stadig offentligt tilgængelige, og trafikken vil fordele sig der, hvor der er bedst fremkommelighed.

  Oplever kommunens vejmyndighed, at den øgede trafik er så væsentlig, at det giver problemer på enkelte veje, kan midlertidig skiltning med 'Ærindekørsel tilladt' komme i betragtning.

 • Kan omkørsler skiltes allerede på motorvejen og trafikken ledes derud?

  Vi har ikke lov til hverken at skilte på motorvejen eller henvise trafik til motorvejen, da det er Vejdirektoratets vejnet. Vi kan bruge motorvejsskiltning i vores omkørselsskiltning på kommunens veje.

 • Hvor kan jeg parkere vest for S-togs banen?

  Kommunen har etableret en prøveordning med 2-timers parkering i Ulrikkenborg kvarteret, da området er meget presset med pendler parkering. Beboere og erhverv i området kan købe en parkeringslicens, så de ikke behøver følge tidsbegrænsningen. Se kortet over parkeringszonen og vilkår for at søge licens på kommunens hjemmeside her.

 • Bliver der nedlagt P-pladser i Lyngby-Taarbæk på grund af letbanen?

  Ja, der bliver nedlagt p-pladser midlertidigt allerede under anlæg, og nogle steder permanent så det også vil gælde når letbanen kommer i drift. Det betyder, at enkelte beboere, der tidligere har kunne parkere i umiddelbar nærhed af deres bolig, får lidt længere til parkering.

 • Kan beboere i Lyngby-Taarbæk kommune få en særlig parkeringslicens?

  Ja, på kommunens hjemmeside – kan du se, til hvilke områder det er muligt at få parkeringslicens. Med en parkeringslicens behøver du ikke stille din p-skive, men licensen giver dig ikke fortrinsret til parkeringspladser.

 • Bliver busruter omlagt?

  Ja, anlægsarbejdet vil påvirke bustrafikken. Vi anbefaler, at man tjekker www.rejseplanen.dk, hvor de seneste opdateringer kan findes.

 • Hvordan finder man ud af, hvor et busstopsted er flyttet hen?

  Som hovedregel vil et busstopsted kun blive flyttet indenfor en 100 meters afstand. Er der tale om omlægning af busruter, vil de fremgå af www.dinoffentligetransport.dk eller www.rejseplanen.dk

 • Kan butikkerne være sikre på, at deres vareleveringer kan komme frem?

  Ja, der vil altid være adgang til både butikker og boliger, både under og efter anlægsarbejdet. Det er muligt, at dine leverandører skal benytte en ny eller midlertidigt tilkørsel, men vi, eller den aktuelle entreprenør, informerer om ændringer løbende.

 • Bliver trafikken dirigeret ud på de mindre veje?

  Som udgangspunkt vil vores anbefalede, alternative ruter være til det øvrige prioriterede vejnet, i det omfang det er muligt.

 • Bliver trafikken igennem viadukten påvirket?

  Ja, trafikken bliver påvirket i forbindelse med ledningsomlægningerne. Særlig i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsarbejdet bliver trafikken gennem viadukten påvirket. I en periode vil der blive lukket for biltrafik, så der alene bliver plads til busser, cyklister og fodgængere.

  Bilisterne skal benytte bl.a. Chr. X’s Allé og Lyngby Hovedgade som alternativ.

 • Bliver Lyngby Hovedgade lukket?

  Lyngby Hovedgade bliver kun påvirket i mindre grad. Letbanen skal krydse Hovedgaden fra Torvet og til Klampenborgvej. Det betyder, at der i første omgang kommer et vejarbejde med ledningsomlægninger, der kortvarigt kan påvirke trafikken igennem Hovedgaden. Senere vil der igen være hhv. anlægsarbejde og etablering af kørestrøm, når selve letbanen skal etableres igennem krydset. Når anlægsarbejdet er afsluttet og letbanen er i drift, vil Hovedgaden fungere som nu, bare med den forskel, at letbanen krydser gaden ved almindelig lysregulering.

 • Hvordan kommer man ned i P-kældre og P-hus?

  Der vil være adgang til op- og nedkørsel til P-kældrene under Storcenteret og Kulturhuset både under anlæg og permanent. Opkørslen til Klampenborgvej vil i en kort periode være lukket, og her vil bilisterne blive henvist til opkørslerne ved hhv. Kulturhuset eller Toftebæksvej.

Støj, støv og vibrationer

 • Hvor meget vil anlægsarbejdet komme til at støje?

  Alt arbejdet i forbindelse med letbanen vil generelt være at sammenligne med almindeligt vejarbejde. Der er nogle processer i arbejdet, der er mere støjende end andre – fx skæring af asfalt. Ved etablering af letbanetunnel ved siden af viadukten under Lyngbyvej, skal der rammes spunsvægge ned (metalplader der holder på jorden). Det vil være støjende. Ledningsomlægninger er generelt ikke støjende, men nogle af de store rør (kloak og vand) ligger dybt, så gravearbejdet bliver omfattende.

 • Skal der støjes om natten?

  Nogle steder vil det være nødvendigt at arbejde uden for almindelig arbejdstid af hensyn til trafikken i dagtimerne. Naboer tæt på området, hvor der arbejdes udenfor almindelig arbejdstid, bliver informeret direkte forud for arbejdet.

 • Kan min bolig tage skade af vibrationer fra arbejdet?

  Generelt er entreprenørerne, som en del af deres kontrakt på arbejdet, forpligtede til at screene følsomme områder og bygninger i forbindelse med, at de forbereder det kommende arbejde. Dermed har de blandt andet mulighed for at vælge løsninger, som minimerer risikoen for skader på bygninger. I screeningen identificerer entreprenøren samtidig eventuelle særligt udsatte ejendomme. Hvis en ejendom bliver vurderet til at være særligt udsat i forhold til det konkrete arbejde, som skal udføres, bliver ejendommens tilstand dokumenteret ved nærmere inspektion og foto-/videodokumentation. Entreprenøren kan også vælge at opsætte måleudstyr på ejendommen forud for at arbejdet bliver sat i gang.

 • Vil vejstøjen forbedres når letbanen er i drift?

  Generelt viser erfaringerne fra andre lande, at moderne letbanetog er langt mere støjsvage end gammeldags sporvogne og den øvrige trafik. I VVM-redegørelsen er dette beskrevet.

 • Hvor henvender jeg mig, hvis der opstår skader på min ejendom?

  Det kan være svært at holde sig orienteret om hvilken bygherre/entreprenør, der er ansvarlig for en anlægsopgave tæt på ens bolig. Hvis man ved hvem bygherre/entreprenør er, bør man kontakte dem direkte, når man konstaterer evt. skader. Hvis man ikke er sikker på hvem der er årsag til de evt. skader man har konstateret, anbefaler kommunen, at man kontakter kommunens afdeling for letbaneprojektet, som vil kunne oplyse hvem der har udført opgaver på adressen.

  Letbanekontoret kan kontaktes på mail letbane@ltk.dk eller telefon 2388 6209.

Kompensation/aflastning

 • Kan naboer – inkl. erhverv – få kompensation ved støjende arbejde, fx som nedsat ejendomsskat?

  Så længe arbejdet ikke overskrider den naboretlige tålegrænse har vi ikke lovhjemmel til at tilbyde kompensation. Arbejdet udføres indenfor almindelig arbejdstid (mandag – fredag kl. 7-18, lørdag kl. 7-14).

  I forbindelse med udvidede arbejdstid på Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde på Buddingevej på hverdage frem til kl. 22, har Hovedstadens Letbane givet mulighed for, at særligt belastede naboer, med facade mod Buddingevej og dokumenteret særlige forhold, såsom aften-/natarbejde eller sygdom, kan ansøge om aflastning på hotel mellem kl. 7-22 på hverdage. Kontakt Hovedstadens Letbane direkte på info@dinletbane.dk

Sted og varighed

Tilgængelighed

Affald og renovation

 • Kan vi få hentet affald når vejen er afspærret?

  Almindelig dagrenovation og tømning af 4-kammer beholder, bliver tømt af Forsyningen. Haveaffald og storskrald vil blive håndteret individuelt afhængig af afspærringernes omfang og muligheder for adgang. Der kan være strækninger, der i perioder ikke kan få hentet hhv. haveaffald og storskrald, og hvor beboerne selv må køre på genbrugspladsen. Forsyningen vil i de tilfælde forsøge at opstille containere i udvalgte weekends hvor storskrald kan afleveres.

Skiltning/udsmykning

Bymiljø

 • Hvor placeres masterne til kørestrøm?

  Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har besluttet, at der så vidt muligt skal være facadeophængt kørestrøm i Lyngby centrum mellem Lyngby Torv og Kanalvej. På den resterende del af strækningen bliver der sat master op.

  I vejkryds vil masterne så vidt muligt være placeret i hjørnerne. På strækningen generelt vil masterne være placeret på hver side af traceet så vidt muligt i bagkant af fortov på hver side af vejen.

 • Hvordan kommer kørestrømsmasterne til at se ud?

  Masterne er grå stålmaster monteret på betonfundamenter.

 • Hvorfor kører letbanen ikke på batteridrift, så vi undgår master?

  Det er en politisk beslutning blandt ejerne, at letbanen skal etableres med et gennemprøvet og velfungerende standardsystem med dokumenteret funktionalitet. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at systemer uden køreledninger ikke er tilstrækkeligt udviklet og gennemprøvet i praksis.

  Batterierne vil formentlig blive mere effektive og derfor veje mindre, og opladningstiden vil blive kortere. Samtidig forventes det, at disse løsninger vil blive mere stabile, når deres funktionalitet er afprøvet i praksis. Det er naturligvis en udvikling Hovedstadens Letbane følger med interesse. Når letbanen efter en årrække i drift står overfor tilpasninger, vil det være oplagt, at disse tilpasninger sker til brug af ny teknologi, der på det pågældende tidspunkt er gennemprøvet.

Find information

 • Hvor finder jeg information om projektet?

  Her på kommunens hjemmeside vil vi sørge for, at der altid ligger den senest opdateret information. På www.dinletbane.dk ligger der også meget information, og under menupunktet ’Følg byggeriet’ vil du kunne finde information specifikt for Lyngby-Taarbæk kommune. Her kan du også tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infoservice.

 • Hvorfor modtager jeg ikke informationsbreve i min e-boks?

  Hvis du ikke modtager noget i din e-boks, er det forbi vi vurderer, at din bopæl ikke bliver direkte berørt. Hvis du ønsker informationen, kan den altid findes på www.ltk.dk/letbane. Under menupunktet 'Nyheder' i toppen af siden, får du et hurtigt overblik over seneste opdateringer.