Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Læs SPØRGSMÅL & SVAR fra Borgermødet 28. februar 2022 om letbanebyggeriet på Buddingevej:

Klik på pilene ved temaerne under billedet og læs spørgsmål og svar fra borgermødet om pågældende emne.

Borgermøde 28. februar 2022 på VUC Lyngby
Borgermøde 28. februar 2022 på VUC Lyngby
 • BYGGEPLADS, PARKERING OG ADGANG TIL BOLIG I BYGGEPERIODEN

  1.    Der opleves manglende parkeringspladser omkring Buddingevej herunder sidevejene Kirsebærvænget og Ellevænget. Er det muligt at åbne for parkering i de områder der er afspærret indtil der skal arbejdes? 

  Det er desværre ikke muligt at inddele byggeriet i mindre etaper, da inddelingerne er aftalt med entreprenøren og tilpasset deres tidsplan. Store anlægsprojekter er ofte meget komplekse og kræver større areal end først antaget. Derfor er afspærringsplanerne også tilpasset, hvilket har krævet mere areal end først antaget. I samarbejde med kommunen og Nordsjællands Politi er planerne for arbejdet godkendt med fokus på sikkerhed og arbejdsforhold. Kommunen og Hovedstadens Letbane anbefaler således at parkering må foregå på de omkringliggende veje. 

   

  2.    Arbejdet står stille: I afspærrer men der sker intet i området. Nogle gange arbejdes der kun 1-2 timer om dagen – hvad skyldes dette?

  HL er i dialog omkring dette med entreprenøren.
  HL har en aftale med deres entreprenør, som skal udføre et stykke arbejde for os og til den aftalte tid. Det forventes at arbejdet disponeres, så det sker, men entreprenøren disponerer selv over tiden og arbejdets rækkefølge.

   

  3.    Parkering på Fort Allé – der mangler p-pladser fordi der parkerer mange håndværkerbiler mm.

  Kommunen beklager, at fortovsarbejdet på Fort Allé er forsinket. Vi forventer parkering igen på Fort Alle fra ultimo april 2022. 

   

  4.    Hvornår kan jeg parkere foran mit hus igen, når jeg bor på den ulige side af Buddingevej? 

  Det vil ikke være muligt at parallel-parkere på Buddingevej, heller ikke når arbejdet flytter side. Adgang til indkørsel vil blive mulig i løbet af foråret på strækningen mellem Chr. X’s Allé og Engelsborgvej og fra efteråret 2022 for resten af strækningen.

  Arbejdet flytter side i hhv. foråret og efteråret 2022. 

   

  5.    Kan man renovere sin bolig frem for at rive ned og bygge nyt for øjeblikket, mens letbanebyggeriet står på? Jeg bor på Nybrovej lige ved Buddingevej

  Det er muligt at foretage nedrivning eller øvrige istandsættelsesopgaver på ens ejendom mens letbanearbejderne står på. Det afhænger primært af, hvordan dette kan koordineres med letbanens entreprenør. HL kan kontaktes for den videre drøftelse på info@letbane.dk 

 • STØJ, RYSTELSER OG SKADER PÅ HUSE

  6.    Hvem har ansvaret, hvis der sker skader på vores hus?

  Hvis der sker skader på ens ejendom, så er det almindelig erstatningslovgivning, der gælder, hvilket vil sige, at det er Hovedstadens Letbane, entreprenører og leverandører, der er erstatningsansvarlige over for ejerne efter dansk rets almindelige regler. HL har en fast procedure hvis der opstår skader i naboejendommene. Hvis du/I mener at der er sket skader på jeres ejendom, så skal der rettes henvendelse til Hovedstadens Letbane via info@dinletbane.dk 

  HL opfordrer til, at man som beboer altid henvender sig i tilfælde af skader og gerne sender billeddokumentation. Hver skade behandles og vurderes enkeltvis, og det efterfølgende forløb aftales i tæt dialog mellem Hovedstadens Letbanes bygningskoordinator og ejer/lejer af ejendommen. Hvis man henvender sig ifm. med en skade, er det fordelagtigt at vedhæfte billeder af skaden samt information om, hvornår skaden er opstået.

   

  7.    Rystelserne og støjen er et problem

  I tidsrummet 7-18 på hverdage og på lørdage 7-14 må entreprenørerne udføre støjende arbejde. Arbejderne i den nuværende faser minder om almindeligt vejarbejde. Det sikres ved dialog med entreprenørerne at der ikke støjes unødigt.

  Hvis der opstår skader skal man hurtigst muligt tages kontakt til HL. Dette §12 i byggeloven kan koges ned til at det er grundejernes ansvar at sikre at ens egen bolig kan klare at der bygges ved siden af såfremt alle forskrifter for arbejdet er fulgt. I en evt. skadesagsvurdering vil §12 i byggeloven blive medtaget i betragtningerne. 

 • ELBILER OG LADESTANDERE

  8.    I forbindelse med arbejderne på Buddingevej er det ikke længere muligt at lade ens el-bil op via hjemmeadressen – Har kommunen en plan for denne problemstilling? 

  Kommunen har undersøgt forskellige muligheder i forhold til at kunne opsætte el-ladestandere i området omkring Buddingevej og er nu kommet frem til en løsning, hvor der opstilles en el-ladestander på Chr. X's Allé hurtigst muligt på parkeringspladsen ved børnehaven Svanen. Ladestanderen forventes at være i drift i september. Placeringen af ladestanderen kan se på nedenstående kort.

  Indtil da henviser kommunen til eksterne lademuligheder, f.eks. Lyngby Storcenter. Såfremt der er en merudgift i forhold til eksterne lademuligheder, som man gerne vil søge om kompensation for, skal der rettes henvendelse til info@letbane.dk  Kommunen vil orientere på letbane.ltk.dk om arbejdet med at finde en løsning. 
  Det er en god ide allerede fra den første dag, man har en merudgift at registrere, hvor meget der bruges, således der på et senere tidspunkt kan gives den mest nøjagtige kompensation. 

 • ADMINISTRATION

  9.    Kan der laves et mailsystem i Lyngby-Taarbæk Kommune, så der kan tilknyttes sagsnummer til ens henvendelse, så det for både kommunen og borgere er lettere at henvise til kommunikationen mellem borger og kommune?

  Lyngby-Taarbæk Kommune har undersøgt muligheden for at tilkoble sagsnummer til henvendelser vedrørende letbanen. Vi har vurderet, at det vil være for tidskrævende at oprette og anvende sagsnumre til alle henvendelser og vælger derfor at bibeholde det eksisterende system, hvor vi nemt kan navigere i henvendelserne ud fra navn, mail-adresse og emne.

   

  10.    Letbane e-mail – der svares ikke

  Vi har fokus på at svare hurtigst muligt. Vi har sat et autosvar på mailen, der oplyser om den maksimale svartid.  Følg gerne op hvis I oplever, at I ikke får svar.

   

  11.    Kan de slides, der blev præsenteret i billedrammerne til borgermødet lægges ud på hjemmesiden?

  Ja – de ligger HER.

 • DET ENDELIGE BYBILLEDE MED LETBANEN

  12.    Placering af master: Hvor skal de stå?

  Der er mange hensyn at tage, når vi skal placere kørestrømsmasterne. Næste gang vi mødes, kan vi fortælle mere konkret, hvor de placeres. Derudover vil informere om dette på hjemmesiden, så snart vi kender de eksakte placeringer. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke være mere præcise da der stadig pågår planlægning af, hvor masterne skal stå i forhold til ledninger i jorden. 

  Borgerne har tidligere modtaget en henvendelse fra Lyngby-Taarbæk Forsyning vedrørende byggelovens §12 og sætningsskader på vores huse. Skal vi fortsat være bekymret for det? Hvis der sker skader/rystelser, er det ikke letbaneloven men en skadessag der følger den alm. Praksis jf. dansk erstatningslovgivning. Hvis man som borger mener, at der er sket skader på ens ejendom og man tror, at dette skyldes letbanebyggeriet, skal man skrive til HL via info@dinletbane.dk.

   

  13.    Busserne: 192 og 191 – kommer de fortsat til at køre?

  Der er endnu ikke taget endelig stilling til buslinjerne efter 2025. Der skal laves et samlet billede af trafiksituationen for at vurdere Lyngbys fremtidige buslinjer. 300S vil blive nedlagt, idet den kører stort set der, hvor Letbanen kommer til at køre.

   

  14.    Hvorfor er der forskel på den måde I lægger sporene på på strækningens forskellige dele?

  På Buddingevej anlægges der græsspor mellem kommunegrænsen og krydset ved Nybrovej og igen mellem krydset ved Nybrovej og krydset ved Chr. X’s Allé. På strækningen mellem Chr. X’s Allé og Engelsborgvej samt i krydsene bliver der lagt betonspor. 

  På strækningen mellem Chr. X’s Allé og Engelsborgvej kommer det nordgående letbanespor til at være hævet ca. 10 cm over den almindelige kørebane.  og vil kun være for letbanen. I sydgående retning bliver der delt spor mellem letbane og køretøjer.

   

  15.    Vi bor på Nybrovej mellem Buddingevej og Engelsborgvej. Vi var forberedt på ekstra trafik – fortsætter det efter letbanens opstart? 

  Buddingevej åbner for gennemkørende trafik i begge retninger. Det forventes derfor at man vælger Buddingevej, da det er en omvej, at kører via Nybrovej /Engelsborgvej.

   

  16.    Hvorfor ser krydset ved Engelsborgvej/Buddingevej ser ud som det gør pt? 

  Den nuværende afspærring er opsat da den minder om den situation, der vil være når letbanen er færdiganlæg. Der vil det ikke være muligt at krydset Buddingevej via Engelsborgvej – Når man kommer fra Ulrikkenborg-siden. På nuværende tidspunkt har vi valgt at bibeholde afspærringen, da krydset er indrettet for at tilgodese entreprenørernes kørsel til og fra byggepladsen ved Viadukten. 

   

  17. Er der mulighed for at få støjdæmpende asfalt på Nybrovej? Og kan letbanen køre på gummihjul? 

  Letbanen på Ring 3 er udbudt som en almindelig letbane, der kører på skinner. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at ændre. Sporene er ved at blive lagt og togsættene er sat i produktion. 

   

  18.    Er man sikker på de støjniveauer, der tidligere er redegjort for fx i forbindelse med VVM-redegørelsen Ikke overskrides? I forhold til letbanen i Aarhus og Odense har støjniveauerne vist sig at være højere end det angivne . 

  HL undersøger sagen nærmere og drager erfaringer fra hhv. Aarhus og Odense letbane og kommer med et svar. 

   

  19.    Er der planer om at lukke Agermånevej permanent ved Buddingevej?

  Der er i letbaneprojektet ikke planer om at Agermånevej lukkes for indkørsel fra krydset ved Nybrovej/Buddingevej. 
  Såfremt vejen ønskes lukket skal der sendes en ansøgning herom til trafikmobilitet@ltk.dk,  hvor kommunes myndighedsteam efterfølgende vil behandle sagen. 

   

  20.    Kan det signalanlæg, der tidligere var opsat i krydset ved Stengårds Allé/Bagsværdvej genopstilles?

  Signalanlægget blev opsat som led i Lyngby-Taarbæk forsynings trafikomlægning. Kommunen vil undersøge nærmere om der er grundlag for etablering af et permanent signalanlæg på det pågældende sted. Der skal træffes en politisk beslutning om at prioritere midler til dette. 

  I de fremtidige trafikale omlægninger vil dette kryds ligeledes indgå i overvejelserne omkring opstilling af et midlertidig anlæg igen. 

  21.    Hvorfor henviser man ikke den gennemkørende trafik til motorvejen? 

  Både HL og LTK har tidligere været i dialog med Vejdirektoratet, der ikke ønsker at der henvises til omkørsel via statsvejnettet. Vejdirektoratet melder ligeledes om fremkommelighedsudfordringer på motorring 3, hvilket ikke ønskes forværret. HL og LTK vil drøfte sagen med Vejdirektoratet igen. 

   

  22.    Kan fodgængerovergangen i krydset ved Chr. X’s Allé og Engelsborgvej genetableres? 

  Fodgængerovergangen er på nuværende tidspunkt fjernet for at sikre fremkommelighed på strækningen for køretøjer. Fodgængerovergangen etableres igen så snart omkørselsruten tillader det. 

   

  21.    I de oprindelige anlægstegninger, kørte letbanen i sit eget tracé ned mod viadukten. Hvad er status på dette? 

  Letbanen komme til at køre i sit eget tracé fra krydset ved Buddingevej/Engelsborgvej og ned igennem viadukten, hvor letbanen får sin egen tunnel. På kommunes hjemmeside fremgår linjeføringen. 

   

  23.    Cykler på/langs letbanen

  Cykler må gerne medtages i letbanen. Der er meget lille afstand fra perronen til letbanetoget, så du skal ikke løfte din cykel ind og ud af toget. Langs letbanestrækningen er der cykelsti.