Gå til hovedindhold
Du er her:

FAQ - Ofte stillet spørgsmål

Vi har samlet en oversigt over de mest stillede spørgsmål. Finder du ikke svar på dit eller dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os direkte.

Spørgsmålene er inddelt i emner

 • Akut opstået situationer
 • Parkering og trafik
 • Støj, støv og vibrationer
 • Kompensation og aflastning
 • Sted og varighed
 • Tilgængelighed
 • Affald og renovation
 • Skiltning og udsmykning
 • Bymiljø
 • Find information

Det er desværre ikke muligt at linke fra denne listen til emnerne.

Akut opståede situationer

Parkering og trafik

Støj, støv og vibrationer

 • Hvor meget vil anlægsarbejdet komme til at støje?

  Alt arbejdet i forbindelse med letbanen vil generelt være at sammenligne med almindeligt vejarbejde.

  Der er nogle processer i arbejdet, der er mere støjende end andre, fx skæring af asfalt. Og ved etablering af letbanetunnel ved siden af viadukten under Lyngbyvej, skal der rammes spunsvægge ned (metalplader der holder på jorden). Det vil være støjende.

  Ledningsomlægninger er generelt ikke støjende, men nogle af de store rør (kloak og vand) ligger dybt, så gravearbejdet bliver omfattende.

 • Skal der støjes om natten?

  Nogle steder vil det være nødvendigt at arbejde uden for almindelig arbejdstid af hensyn til trafikken i dagtimerne.

  Naboer tæt på området, hvor der arbejdes udenfor almindelig arbejdstid, bliver informeret direkte forud for arbejdet.

 • Kan min bolig tage skade af vibrationer fra arbejdet?

  Generelt er entreprenørerne, som en del af deres kontrakt på arbejdet, forpligtede til at screene (afsøge) følsomme områder og bygninger i forbindelse med, at de forbereder det kommende arbejde. Dermed har de blandt andet mulighed for at vælge løsninger, som minimerer risikoen for skader på bygninger.

  I screeningen (afsøgningen) identificerer entreprenøren samtidig eventuelle særligt udsatte ejendomme. Hvis en ejendom bliver vurderet til at være særligt udsat i forhold til det konkrete arbejde, som skal udføres, bliver ejendommens tilstand dokumenteret ved nærmere inspektion og foto-/videodokumentation.

  Entreprenøren kan også vælge at opsætte måleudstyr på ejendommen forud for at arbejdet bliver sat i gang.

 • Hvor meget kommer letbanen til at støje i driftsfasen?

  Borgerne langs letbanen kommer i til at mærke en anden støj, end der er i dag. Det skyldes, at støjen fra vejen reduceres, og at støjen fra letbanen lyder anderledes end støjen fra bilerne. Præcist hvordan, ved vi ikke endnu. Det afhænger meget af de aktuelle tog, letbanens beskaffenhed og materiellets vedligeholdelse (se note herunder).

  Hovedstadens Letbane anlægges primært langs stærkt trafikerede veje, og støjen fra letbanen vil også i driftsfasen være relativt lille i forhold til støjen fra vejtrafikken. Støjberegninger fra VVM-redegørelsen i 2015 viser således, at støjen fra vejtrafik også i 2025 vil være den mest dominerende, og at letbanens støjmæssige betydning vil være meget begrænset.

  Siden beregningerne fra 2015 er der tilmed indført en række forbedringer for letbanen i drift, så vi nu forventer endnu mindre støj. Det samme gør sig gældende for vibrationer. I det oprindelige arbejde med at planlægge linjeføring har man generelt været opmærksom på at gøre kurverne bløde for at undgå unødig skinnestøj. Nogle letbaner har problemer med ”hyl og skrig” fra skinnerne, som kan være ubehageligt at høre på. Løsningen er i høj grad at bygge letbanen på en god måde og sikre et højt niveau for vedligehold, når den er i drift.

  Note til første afsnit om "aktuelle tog, letbanens beskaffenhed og materiellets vedligeholdelse"

  Generelt kan det siges ud fra de trafikale forudsætninger, at den samlede støj nok vil reduceres, men det kommer til at lyde anderledes. Normalt er det den mest generende støjkilde, der har størst betydning for den samlede støjgene. Hvis vejstøjen reduceres, og hvis den derefter fortsat er den mest generende kilde, vil den samlede støjgene falde. Når støjbelastningen fra letbanen er beregnet, kan man udregne hvor meget den samlede, støjgene vil blive for den kombinerede trafik. Der er også forskel på den måde vi som mennesker opfatter støjen. Der er utallige undersøgelser, der viser, at støj fra skinnekøretøjer (tog, metro, letbane) opfattes mindre generende end tilsvarende støj fra biler og lastbiler.

 • Vil vejstøjen forbedres når letbanen er i drift?

  Generelt viser erfaringerne fra andre lande, at moderne letbanetog er langt mere støjsvage end gammeldags sporvogne og den øvrige trafik. I VVM-redegørelsen er dette beskrevet.

 • Er der forskel på støjen fra biler, lastbiler og busser og letbanetog – i så fald hvilken?

  Der er forskel på støjbidrag fra biler, lastbiler, busser og letbanetog. Støjbidraget fra en forbipasserende personbil i 10 meters afstand vil kortvarigt være ca. 75 dB(A), for en lastbil vil det være ca. 85 dB(A), for en bus vil det være ca. 80 dB(A) og for et letbanetog vil det være ca. 75 dB(A).

  Selvom det målte støjniveau for en bil og et letbanetog vil være næsten ens, vil lydbilledet være forskelligt. Støjen fra en personbil vil være mere hvislende end støjen fra et letbanetog, der vil være mere rumlende. Det skyldes, at den primære støj fra biler, er støjen fra dæk/asfalt, og den primære støj fra letbanetog er støjen fra hjul/skinne. Ved helt lave hastigheder vil det dog for alle køretøjer være motorstøjen, som vil være dominerende.

  En tommelfingerregel er, at en lastbil støjer som 10 personbiler. En benzindrevet bus støjer et sted mellem personbilen og lastbilen, men der er store individuelle forskelle. Det gælder særligt, når bilerne kører med lav fart, hvor både motorstøj og dæk-vejbanestøj er med til at danne lydbilledet. Letbanetoget er længere, og derfor vil toget måske opfattes som mere støjende, lige når det passerer. Til gengæld optræder de ikke så ofte som bilerne.

  Der er også forskel på den måde, vi som mennesker opfatter støjen. Der er utallige undersøgelser, der viser, at støj fra skinnekøretøjer (tog, metro, letbane) opfattes mindre generende end tilsvarende støj fra biler og lastbiler.

 • Hvordan kan en letbane, der muligvis larmer lige så meget som en personbil, mindske graden af trafikstøj?

  Formålet med at etablere en letbane er at flytte passagertransport fra busser (og biler) til letbanetog. En letbane vil, da den har større passagerkapacitet, kunne afløse op til fire busser. Ved at ét letbanetog vil kunne erstatte op til fire busser og samtidig støje mindre end én bus vil det mindske graden af trafikstøj.

 • Hvordan kan man undersøge støjniveauet fra letbanen på Ring 3, når den endnu ikke er bygget?

  Grænseværdier for støj fra vej og jernbane er gældende for en årsmiddelværdi, som skal afspejle støjens variation over et år. For at bestemme årsmiddelværdien af vejtrafikstøj benyttes primært beregninger frem for målinger.

  Det er en kompliceret og omfattende opgave at fastlægge årsmiddelværdien af støjniveauet ved støjmålinger, samt der er en lang række usikkerheder ved støjmålinger. Beregninger er også den eneste metode, der kan anvendes, når man skal forudsige støjen i fremtiden. Derfor benyttes primært beregninger til at bestemme belastningen af vejtrafikstøj.

  Undersøgelserne af støjbelastningen fra Letbanen på Ring 3 er gennemført på baggrund af beregninger. Med oplysninger om forventede trafikmængder, kørehastigheder og linjeføring for letbanen samt fremtidige forventede trafikmængder, fordeling af trafik på tunge og lette køretøjer og hastigheder for vejtrafik, antal letbanetog og støjudstrålingen fra støjkilderne, er det samlede trafikstøjniveau beregnet og kortlagt.

 • Vil beboere, der bor lige op og ned ad letbanen, komme til at mærke rystelserne fra letbanen?

  Rystelser/vibrationer fra letbanen forventes kun at forekomme i mindre grad og kun overført via sporene.

  I forbindelse med VVM-høringen og senere i designfasen er der identificeret delstrækninger af banen der, hvis der ikke gøres yderligere end at anlægge standardløsningen for banen, vil kunne opleve gener med vibrationer. Derfor udføres der vibrationsdæmpning af udvalgte dele af banen, de steder hvor standardløsningen ikke alene kan overholde kravene til tilladte vibrationsniveauer anført i Miljøstyrelsens vejledning for ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”, 9/1997.

 • Vil lyden fra køreledningerne påvirke de bygninger, køreledningerne hænger på?

  Montage af køreledning på bygningsfacade forventes ikke at ændre ved lydniveauet inde i lejemålene. Vibrationer fra køreledninger monteret i bygningsfacaden vil heller ikke skade bygningen. Forinden ophængning af køreledninger finder sted, vil de berørte bygningsejere blive orienteret om, hvornår arbejderne finder sted.

  Letbanen overholder gældende myndighedskrav til støj. Det er generelt vurderet, at trafikstøjen, der hvor letbanen etableres, reduceres en smule sammenlignet med i dag.

 • Hvor henvender jeg mig, hvis der opstår skader på min ejendom?

  Det kan være svært at holde sig orienteret om hvilken bygherre/entreprenør, der er ansvarlig for en anlægsopgave tæt på ens bolig.

  Hvis man ved hvem bygherre/entreprenør er, bør man kontakte dem direkte, når man konstaterer evt. skader.

  Hvis man ikke er sikker på, hvem der er årsag til de evt. skader man har konstateret, anbefaler kommunen, at man kontakter kommunens afdeling for letbaneprojektet, som vil kunne oplyse hvem der har udført opgaver på adressen.

  Du finder vores kontaktoplysninger i bunden af vores hjemmeside.

Kompensation og aflastning

 • Kan naboer – inkl. erhverv – få kompensation ved støjende arbejde, fx som nedsat ejendomsskat?

  Så længe arbejdet ikke overskrider den naboretlige tålegrænse har vi ikke lovhjemmel til at tilbyde kompensation. Arbejdet udføres indenfor almindelig arbejdstid (mandag-fredag kl. 7-18, lørdag kl. 7-14).

  I forbindelse med udvidede arbejdstid på Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde på Buddingevej på hverdage frem til kl. 22, har Hovedstadens Letbane givet mulighed for, at særligt belastede naboer, med facade mod Buddingevej og dokumenteret særlige forhold, såsom aften-/natarbejde eller sygdom, kan ansøge om aflastning på hotel mellem kl. 7-22 på hverdage. Kontakt Hovedstadens Letbane direkte på info@dinletbane.dk

Sted og varighed

Tilgængelighed

Affald og renovation

 • Kan vi få hentet affald, når vejen er afspærret?

  Almindelig dagrenovation og tømning af 4-kammer beholder, bliver tømt af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

  Haveaffald og storskrald vil blive håndteret individuelt afhængig af afspærringernes omfang og muligheder for adgang. Der kan være strækninger, der i perioder ikke kan få hentet hhv. haveaffald og storskrald, og hvor beboerne selv må køre på genbrugspladsen. Forsyningen vil i de tilfælde forsøge at opstille containere i udvalgte weekends hvor storskrald kan afleveres.

Skiltning og udsmykning

Bymiljø

 • Hvor placeres masterne til kørestrøm?

  Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har besluttet, at der så vidt muligt skal være facadeophængt kørestrøm i Lyngby centrum mellem Lyngby Torv og Kanalvej. På den resterende del af strækningen bliver der sat master op.

  I vejkryds vil masterne så vidt muligt være placeret i hjørnerne. På strækningen generelt vil masterne være placeret på hver side af traceet så vidt muligt i bagkant af fortov på hver side af vejen.

 • Hvordan kommer kørestrømsmasterne til at se ud?

  Masterne er grå stålmaster monteret på betonfundamenter.

 • Hvorfor kører letbanen ikke på batteridrift, så vi undgår master?

  Det er en politisk beslutning blandt ejerne, at letbanen skal etableres med et gennemprøvet og velfungerende standardsystem med dokumenteret funktionalitet. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at systemer uden køreledninger ikke er tilstrækkeligt udviklet og gennemprøvet i praksis.

  Batterierne vil formentlig blive mere effektive og derfor veje mindre, og opladningstiden vil blive kortere. Samtidig forventes det, at disse løsninger vil blive mere stabile, når deres funktionalitet er afprøvet i praksis. Det er naturligvis en udvikling Hovedstadens Letbane følger med interesse. Når letbanen efter en årrække i drift står overfor tilpasninger, vil det være oplagt, at disse tilpasninger sker til brug af ny teknologi, der på det pågældende tidspunkt er gennemprøvet.

Find information

 • Hvor finder jeg information om projektet?

  Her på kommunens hjemmeside vil vi sørge for, at der altid ligger den senest opdateret information. På www.dinletbane.dk ligger der også meget information, og under menupunktet ’Følg byggeriet’ vil du kunne finde information specifikt for Lyngby-Taarbæk kommune. Her kan du også tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infoservice.

 • Hvorfor modtager jeg ikke informationsbreve i min e-boks?

  Hvis du ikke modtager noget i din e-boks, er det forbi vi vurderer, at din bopæl ikke bliver direkte berørt.

  Du kan altid følge med i nyheder og naboinformation her på sitet.