Gå til hovedindhold

FAQ - Støj og vibrationer

 • Borgmesterforum: Spørgsmål om støj og vibrationer

  Vores borgmester, Sofia Osmani, har på det seneste Borgmesterforum stillet spørgsmål til Hovedstadens Letbane om støj og vibrationer. Læs det samlede skriftlige svar fra Hovedstadens Letbane (HL) samt de uddybende svar, som ligger særskilt HER.

  September 2022

 • Hvor meget støjer anlægsarbejdet?

  Arbejdet i forbindelse med letbanen kan generelt sammenlignes med almindeligt vejarbejde.

  Der er nogle processer i arbejdet, der er og har været mere støjende end andre, f.eks. skæring af asfalt samt spunsarbejde ved etablering af letbanetunnel ved siden af viadukten.

  Ledningsomlægninger er generelt ikke støjende, men nogle af de store rør (kloak og vand) ligger dybt, så gravearbejdet har været omfattende.

  September 2022

 • Udføres der støjende arbejde om natten?

  Nogle steder er og har det været nødvendigt at arbejde uden for almindelig arbejdstid af hensyn til trafikken i dagtimerne.

  Naboer tæt på områderne, hvor der arbejdes udenfor almindelig arbejdstid, bliver informeret direkte forud for arbejdet.

  September 2022

 • Hvordan undersøger man støjniveauet fra letbanen på Ring 3, når den endnu ikke er bygget?

  Grænseværdier for støj fra vej og jernbane er gældende for en årsmiddelværdi, som skal afspejle støjens variation over et år. For at bestemme årsmiddelværdien af vejtrafikstøj benyttes primært beregninger frem for målinger.

  Det er en kompliceret og omfattende opgave at fastlægge årsmiddelværdien af støjniveauet ved støjmålinger, samt er der en lang række usikkerheder ved støjmålinger. Beregninger er også den eneste metode, der kan anvendes, når man skal forudsige støjen i fremtiden. Derfor benyttes primært beregninger til at bestemme belastningen af vejtrafikstøj.

  Med oplysninger om forventede trafikmængder, kørehastigheder og linjeføring for letbanen samt fremtidige forventede trafikmængder, fordeling af trafik på tunge og lette køretøjer og hastigheder for vejtrafik, antal letbanetog og støjudstrålingen fra støjkilderne, er det samlede trafikstøjniveau beregnet og kortlagt.

  September 2022

 • Hvor henvender jeg mig, hvis der opstår skader på min ejendom?

  Det kan være svært at holde sig orienteret om hvilken bygherre/entreprenør, der er ansvarlig for en anlægsopgave tæt på ens bolig.

  Hvis man ved hvem bygherre/entreprenør er, bør man kontakte dem direkte, når man konstaterer evt. skader.

  Hvis man ikke er sikker på, hvem der er årsag til de evt. skader man har konstateret, anbefaler kommunen, at man kontakter kommunens afdeling for letbaneprojektet, som vil kunne oplyse hvem der har udført opgaver på adressen.

  Du finder vores kontaktoplysninger i bunden af vores hjemmeside.

  September 2022

 • Vil lyden fra køreledningerne påvirke de bygninger, køreledningerne hænger på?

  Montage af køreledning på bygningsfacade forventes ikke at ændre ved lydniveauet inde i lejemålene. Vibrationer fra køreledninger monteret i bygningsfacaden vil heller ikke skade bygningen. Forinden ophængning af køreledninger finder sted, vil de berørte bygningsejere blive orienteret om, hvornår arbejdet finder sted.

  Letbanen overholder gældende myndighedskrav til støj. Det er generelt vurderet, at trafikstøjen, der hvor letbanen etableres, reduceres en smule sammenlignet med i dag.

  September 2022

 • Vil beboere, der bor lige op og ned ad letbanen, komme til at mærke rystelserne fra letbanen?

  Rystelser/vibrationer fra letbanen forventes kun at forekomme i mindre grad og kun overført via sporene.

  I forbindelse med VVM-høringen og senere i designfasen er der identificeret delstrækninger af banen der, hvis der ikke gøres yderligere end at anlægge standardløsningen for banen, vil kunne opleve gener med vibrationer. Derfor udføres der vibrationsdæmpning af udvalgte dele af banen, de steder hvor standardløsningen ikke alene kan overholde kravene til tilladte vibrationsniveauer anført i Miljøstyrelsens vejledning for ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”, 9/1997.

  September 2022

 • Er der forskel på støjen fra biler, lastbiler og busser og letbanetog – i så fald hvilken?

  Der er forskel på støjbidrag fra biler, lastbiler, busser og letbanetog. Støjbidraget fra en forbipasserende personbil i 10 meters afstand vil kortvarigt være ca. 75 dB(A), for en lastbil vil det være ca. 85 dB(A), for en bus vil det være ca. 80 dB(A) og for et letbanetog vil det være ca. 75 dB(A).

  Selvom det målte støjniveau for en bil og et letbanetog vil være næsten ens, vil lydbilledet være forskelligt. Støjen fra en personbil vil være mere hvislende end støjen fra et letbanetog, der vil være mere rumlende. Det skyldes, at den primære støj fra biler, er støjen fra dæk/asfalt, og den primære støj fra letbanetog er støjen fra hjul/skinne. Ved helt lave hastigheder vil det dog for alle køretøjer være motorstøjen, som vil være dominerende.

  En tommelfingerregel er, at en lastbil støjer som 10 personbiler. En benzindrevet bus støjer et sted mellem personbilen og lastbilen, men der er store individuelle forskelle. Det gælder særligt, når bilerne kører med lav fart, hvor både motorstøj og dæk-vejbanestøj er med til at danne lydbilledet. Letbanetoget er længere, og derfor vil toget måske opfattes som mere støjende, lige når det passerer. Til gengæld optræder de ikke så ofte som bilerne.

  Der er også forskel på den måde, vi som mennesker opfatter støjen. Der er utallige undersøgelser, der viser, at støj fra skinnekøretøjer (tog, metro, letbane) opfattes mindre generende end tilsvarende støj fra biler og lastbiler.

  September 2022

 • Hvor meget kommer letbanen til at støje i driftsfasen?

  Borgerne langs letbanen kommer i til at mærke en anden støj, end der er i dag. Det skyldes, at støjen fra vejen reduceres, og at støjen fra letbanen lyder anderledes end støjen fra bilerne. Præcist hvordan, ved vi ikke endnu. Det afhænger meget af de aktuelle tog, letbanens beskaffenhed og materiellets vedligeholdelse (se note herunder).

  Hovedstadens Letbane anlægges primært langs stærkt trafikerede veje, og støjen fra letbanen vil også i driftsfasen være relativt lille i forhold til støjen fra vejtrafikken. Støjberegninger fra VVM-redegørelsen i 2015 viser således, at støjen fra vejtrafik også i 2025 vil være den mest dominerende, og at letbanens støjmæssige betydning vil være meget begrænset.

  Siden beregningerne fra 2015 er der tilmed indført en række forbedringer for letbanen i drift, så vi nu forventer endnu mindre støj. Det samme gør sig gældende for vibrationer. I det oprindelige arbejde med at planlægge linjeføring har man generelt været opmærksom på at gøre kurverne bløde for at undgå unødig skinnestøj. Nogle letbaner har problemer med ”hyl og skrig” fra skinnerne, som kan være ubehageligt at høre på. Løsningen er i høj grad at bygge letbanen på en god måde og sikre et højt niveau for vedligehold, når den er i drift.

  Note til første afsnit om "aktuelle tog, letbanens beskaffenhed og materiellets vedligeholdelse"

  Generelt kan det siges ud fra de trafikale forudsætninger, at den samlede støj nok vil reduceres, men det kommer til at lyde anderledes. Normalt er det den mest generende støjkilde, der har størst betydning for den samlede støjgene. Hvis vejstøjen reduceres, og hvis den derefter fortsat er den mest generende kilde, vil den samlede støjgene falde. Når støjbelastningen fra letbanen er beregnet, kan man udregne hvor meget den samlede, støjgene vil blive for den kombinerede trafik. Der er også forskel på den måde vi som mennesker opfatter støjen. Der er utallige undersøgelser, der viser, at støj fra skinnekøretøjer (tog, metro, letbane) opfattes mindre generende end tilsvarende støj fra biler og lastbiler.

  September 2022

Jernbanepladsen sommer 2022
Jernbanepladsen sommer 2022